Performative læringshendelser- design og refleksjon

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Kari Holdhus

Prosjektet inkluderer refleksjon over hvordan jeg som lærer i musikklærerutdanninga kan utløse musikalsk,  didaktisk og organisatorisk improvisasjon i prosess og produkt i lys av gitte rammer. Prosjektet har 3 forskjellige delprosjekt der musikkstudenter ved HSH deltar studieåret 2014/15 og der jeg er hovedansvarlig lærer/organisator i alle prosjekta.

Prosjektet undersøker forholdet mellom struktur og improvisasjon i lærerens tilrettelegging egen undervisning. Utgangspunktet er en tro på at forholdet mellom struktur og improvisasjon i undervisning fungerer parallelt organisatorisk, didaktisk og musikalsk, og at improvisasjonen fungerer i interaksjon mellom deltakerne, inklusiv meg som lærer.

Metoden her influert av aksjonsforsking og narrative forsking, med et itererende (gjentakende) element der jeg forsøker å forsterke det deltakerne og jeg identifiserer som velfungerende trekk for hvert prosjekt. Empirien er samla gjennom forskingsnotat, skriftlige studentoppgaver, film/lydopptak av produkt, og lydopptak av fokusgrupper i etterkant av hvert av prosjekta.  Teoretisk vil prosjektet være forankra i relasjonell pedagogikk (Biesta 2004, 2013, Gergen 2011). Metodisk er prosjektet en sjølstudie med element av didaktisk designforsking. Foreløpige funn er presentert på konferansen Narrative Soundings på Univeristy of Illinois, USA, mai 2016 og en artikkel produsert.