Oppføringer av admin_kulturped

CREAT-IT: Implementing Creative Strategies into Science Teaching

Project leader: Associate Professor Oded Ben-Horin CREAT-IT was a EU Comenius project, «Implementing Creative Strategies into Science Teaching (CREAT-IT) (2012- 2015), which aimed to take forward the agenda of practitioner led change at a European level by strengthening creative teaching approaches in science education. The  project was planned, conducted and implemented by a consortium of institutions […]

Digital teknologi, språkleik og estetiske læreprosessar i barnehagen (DigEst)

Prosjektleiar: Høgskolelektor Ingrid Grønsdal Forskingsleiar: Professor Magne Espeland Innovasjonsprosjektet “Digital teknologi, språkleik og estetiske læreprosessar i barnehagen (DigEst)” tek sikte på å løyse to utfordringar i dagens barnehage: antisosiale effektar av barns bruk av skjermteknologi og den svake vektlegginga av fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Måten prosjektet vil løyse desse utfordringane på er å ta […]

Improvising the Bridge

Improvising the Bridge: A Study of Improvisational Teaching Skills and Educational Design in an Arts-Infused Inquiry-Based Science Teaching Context, Ph.D project Associate Professor: Oded Ben-Horin, Ph.D Candidate The immediate background for this PHD project is the research project “Improvisation in Teacher Education”, IMTE at Stord/Haugesund University College. The project will explore iterations of a cross-disciplinary […]

Write a Science Opera (WASO)- EØS

Prosjektleiar: Oded Ben- Horin Write a Science Opera (WASO) er eit kreativt kunst – og naturfagleg utdannings konsept, der elevar på ulike trinn lagar ei vitskapsbasert førestilling, saman med  lærarar, operakunstnarar og forskarar. WASO konseptet er ei vidareutvikling av HSH sitt nære samarbeid med Royal Opera House I London om introduksjon av “Write an Opera” metodikken i Norge. […]

Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule

Prosjektleiar: Professor Magne Espeland Skolefagsundersøkelsen 2011 var ei vidareføring av arbeidet som vart starta med gjennomføringa av Skolefagsundersøkelsen 2009, som var knytt til forskingsprosjektet ”Utdanning, fag og teknologi”. Dette prosjektet var finansiert av Norges forskingsråd og hadde ei nasjonal survey undersøking som hovudelement i arbeidet. Hovudrapporten vart utforma av ei tverrfagleg forskargruppe der også praktiske […]

Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk? En studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Kari Holdhus Prosjektet er et avsluttet Ph.D prosjekt og beskriver  hvordan kunstnerisk og didaktisk kvalitet kan være konstruert i skolekonsertpraksiser, og hvordan slike kvalitetsoppfatninger kan påvirke skolekonsertenes forankring i skolene. . Studien var inspirert av sosiokulturelt orienterte teoretikere, spesielt Bourdieu. Hans inngående beskrivelser av ”The rules of art” (1996) og ”The field of cultural […]

IN Creation: Inclusive Creative Practices in Educational Contexts

Project leader: Professor Knut Steinar Engelsen Principal researcher: Professor Magne Espeland The main aim of this study is to study, initiate, develop, and describe inclusive creative practices in a variety of educational contexts from kindergarten, culture institutions and organisations, primary, secondary and upper secondary schools as well as practices in professional education in higher education. […]

Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko)

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Kari Holdhus Forskningsleiar: Professor Magne Espeland Innovasjonsprosjektet DiSko dreier seg om å legge et forskningsmessig og empirisk grunnlag for å utvikle skolekonserter produsert av Rikskonsertene (RK)/Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som produkt og tjenester til/for/med grunnskolen. Prosjektet vil innovere en praksis som har lange tradisjoner i Norge, men som møter utfordringer i dagens skolevirkelighet […]

Connecting Diversities in Music Education (CODIME)

Connecting Diversities in Music Education: Developing a Joint Master in Music Teacher Education Prosjektet utviklar ein ”Joint Master in Music Education” i samarbeid med fleire partnarar i Europa. Våren 2016 er partnarane,- som representer svært ulike tradisjonar innan musikkpedagogiske studiar i Europa-,  Stord/Haugesund University College, Universitetet i Rzeszow, Polen, og Universitetet i Umeå, Sverige. Tanken bak […]

Performative læringshendelser- design og refleksjon

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Kari Holdhus Prosjektet inkluderer refleksjon over hvordan jeg som lærer i musikklærerutdanninga kan utløse musikalsk,  didaktisk og organisatorisk improvisasjon i prosess og produkt i lys av gitte rammer. Prosjektet har 3 forskjellige delprosjekt der musikkstudenter ved HSH deltar studieåret 2014/15 og der jeg er hovedansvarlig lærer/organisator i alle prosjekta. Prosjektet undersøker forholdet mellom […]