Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko)

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Kari Holdhus

Forskningsleiar: Professor Magne Espeland

Innovasjonsprosjektet DiSko dreier seg om å legge et forskningsmessig og empirisk grunnlag for å utvikle skolekonserter produsert av Rikskonsertene (RK)/Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som produkt og tjenester til/for/med grunnskolen. Prosjektet vil innovere en praksis som har lange tradisjoner i Norge, men som møter utfordringer i dagens skolevirkelighet (Borgen & Brandt, 2006, Breivik og Christophersen, 2013, Holdhus, 2014) i form av manglende elevmedvirkning, skoleeierskap og integrering i skolens daglige virksomhet. Vår idé er å utvikle skolekonsertformer som tar utgangspunkt i elevers og læreres livsverden, og som preges av og utvikles på dette grunnlaget. Det direkte forskningsbaserte innovasjonsarbeidet vil foregå over 3 år med basis i et utvalg skoler og grupper bestående av musikere og produsenter fra RK/DKS. Arbeidet her vil bestå i å utvikle og prøve ut alternative konsertformer som i sterkere grad enn nå oppleves som fellesskap mellom lærere, elever og musikere. Med basis i funn og resultat fra prosjektet vil det bli lagt til rette et regionalt og nasjonalt innovasjonsarbeid av skolekonsertproduksjon basert på DiSko prosjektets innovasjonserfaring og implementasjonsplan. Søknad er sendt FINNUT april 2016, med en økonomisk ramme på ca. 7 mill NOK. Prosjektet vil bli gjennomført på oppdrag av Rikskonsertene.